Prof. Kazuya Masu

President, Tokyo Institute of Technology